آزمایشگاه

آزمایشگاه آمیزه های پلیمری سپهر پاک با همکاری کارشناسان متخصص و با به کارگیری تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته عملکرد محصولات تولیدی را مطابق با آزمون های استاندارد ملی و نیز آزمون های طراحی شده توسط سفارش دهندگان بررسی و کنترل می‌نماید.

تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از:

 

آزمون تعیین درصد خاکستر(Ash content)

استاندارد انجام آزمون:

ASTM D5630

آزمون شاخص جریان مذاب(MFI)

استاندارد انجام آزمون:

ASTM D1238

آزمون رنگ سنجی (Spectrophotometer)

استاندارد انجام آزمون:

ASTM E1164

آزمون دانسیته(Densitometer)

استاندارد انجام آزمون:

ASTM D792

آزمون شفافیت و ماتی
(Haze & Transparency Test)

استاندارد انجام آزمون:

ASTMD1003-2007

دستگاه اکسترودر تولید فیلم آزمایشگاهی (Film Blowing)

 

 

دستگاه قالب گیری بادی آزمایشگاهی (Blow Molding)

 

 

دستگاه تزریق آزمایشگاهی (Injection)